top of page

Handledning

-för produktivare, lönsammare och gladare arbetsgrupper

Vilka arbetsgrupper behöver handledning?

Alla arbetsgrupper, oavsett bransch, utsätt för påfrestningar.
En del arbetsgrupper klarar inte att hantera dessa påfrestningar. Det visar sig bland annat genom att medarbetarna är stressade, irriterade, gnälliga, kontrollerande eller passiva och uppgivna. Arbetsklimatet kännetecknas av låg psykologisk trygghet. I dessa fall behöver arbetsgruppen professionell handledning för att komma vidare.

Vad jag erbjuder

Jag erbjuder grupphandledning för att hjälpa arbetsgrupper att prestera bättre tillsammans och som enskilda individer. Vägen till ökad prestationsförmåga går via psykologisk trygghet.

 

I arbetslivet är psykologisk trygghet en viktig faktor för en medarbetares välbefinnande och prestationsförmåga. Konkret innebär det att en medarbetarna känner sig trygg och bekväm i sin arbetsmiljö och har förtroende för att kunna hantera de olika utmaningar och situationer som kan uppstå i arbetet.

 

En arbetsplats med en kultur som främjar psykologisk trygghet kan bidra till att minska stress och öka motivation hos medarbetarna. Det kan också leda till ökad lojalitet och mindre sjukfrånvaro, sjuknärvaron och personalomsättning. I förlängningen leder psykologisk trygghet till lönsammare företag. 

 

 

Hur jag arbetar

Jag jobbar utifrån DR- modellen (den dialogiska reflektionsmodellen) som jag kombinerar med verktyg från KBT – Kognitiv beteendeterapi, ACT - acceptance and commitment training och MI- Motiverande samtal.

I rollen som handledaren är min uppgift att:

  • Skapa struktur för samtalen

  • Skapa ett tryggt samtalsklimat

  • Bidrar till klargörande av de aktuella problemen som gruppen vill arbeta med

  • Utmanar och fördjupar diskussioner

  • Sammanfatta vad gruppen kommit fram till och vägar framåt. 

bottom of page